Elérhetőségek

SAVARIA-DENT Kft

Székhely: 9700 Szombathely, Dr. Szabolcs Zoltán u. 5/a
Telefon: +36(94)505-840  
E-mail: info@savariadent.hu

Telephely: 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9.

Bemutatóterem, Bp.-i fogtechnikai labor: 1126 Budapest, Kléh István u. 9.
Telefon: Seres Csaba +36 30 298 1944

Szervezeti...


Adatkezelési tájékoztatóCégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelkedően fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön vagyonvédelemmel kapcsolatos személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.

I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

 

Az adatok kezelője: SAVARIA-DENT Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Dr. Szabolcs Zoltán u 5. A. ép.

Adószáma: 10512045-2-18

Telefonszám: +36 94 505 840

Email cím: info@savariadent.hu  

Képviseli: Gál András, ügyvezető

II. Általános fogalmak

2.1. Mi minősül személyes adatnak?

Az Önnel, mint természetes személlyel (nem vállalkozással) kapcsolatba hozható bármely információ.

Ilyen például a név, az azonosító szám, a helymeghatározó adat, az online azonosító vagy a Munkavállaló fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

2.2. Mit jelent az adatkezelés?

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az imént leírt személyes adaton végzett bármely művelet vagy az ilyen műveletek összessége.

Ilyen például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Kik végeznek ilyen adatkezeléseket az Ön személyes adatain?

Cégünk adatkezelőként kezelheti az Ön személyes adatait.

Az adatkezelő az a vállalkozás, amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja (vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja).

Cégünk az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó olyan személy vagy vállalkozás, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Ilyen adatfeldolgozók lehetnek például a könyvelő, a könyvvizsgáló, az informatikus rendszergazda, stb.

2.4. Mi az adatvédelem és a jelen tájékoztató célja?

Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag a jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről Önt megfelelően tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek.

 

 

 

III. Miért, hogyan és mennyi ideig kezeli cégünk az Ön személyes adatait?

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés leírása

Kezelt személyes adatok és azok forrása

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Álláspályázatok adatkezelése

Cégünk kezeli a hozzá közvetlenül beérkezett „berepülő” és célzott, meghirdetett pozíciókra érkező önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat.

 

Az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.

Az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok, kapcsolattartási adatok (e-mailcím, telefonszám).

 

Cégünk megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait (személyes adat mentésére, tárolására, továbbítására nem kerül sor).

Az adatkezelés jogalapja cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

Az álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelésről készült érdekmérlegelési tesztről Ön e-mailben vagy az irodaházban személyesen tájékozódhat.

Meghirdetett pozícióra történő jelentkezés kapcsán: sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követő 3 hónap (próbaidő tartama), vagy az érintett törlés iránti kérelméig.

Berepülő önéletrajz kapcsán: az önéletrajz megküldését követő 3 hónap, vagy az érintett törlés iránti kérelméig.

Érdeklődések, árajánlatkérések

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben beérkezett, illetve az általa más vállalkozások felé intézett kérdésekben, érdeklődésekben és ajánlatkérésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünktől indított vagy cégünk felé érkező kérdések, érdeklődések és ajánlatkérések megválaszolása annak érdekében, hogy a megkereső fél és cégünk között szerződés jöhessen létre.

A kezelt személyes adatok a megkeresésekben és válaszokban esetlegesen szereplő személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mailcím) szükséges személyes adatok.

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

Az adatkezelés jogalapja amennyiben létrejön szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], amennyiben nem jön létre szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy azt követően pedig cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Amennyiben az érdeklődésből, ajánlatkérésből nem jön létre szerződés, úgy az adatkezelés időtartama a szerződéskötés meghiúsulását követő 5 (öt) év, a Ptk. szerinti elévülésre vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

 

Amennyiben létrejön szerződés, úgy az adatkezelés időtartama az alább leírtak szerint alakul.

Szerződések, megrendelések

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és annak a mindenkor hatályos jogszabályok és a szerződés szerinti teljesítése.

A kezelt személyes adatok a megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk (telefonszám, e-mailcím), valamint az Szvt. szerinti bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

Az adatkezelés jogalapja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Kamerás megfigyelés

Cégünk a székhelyén és a telephelyein a kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. A kamerarendszer a székhely és a telephely külső és belső részeit ellenőrzik.

 

Az adatkezelés célja a személy és vagyonvédelem.

A kezelt személyes adatok a kamerákkal megfigyelt területen tartózkodó érintett képmása, a kamerarendszer hangot nem rögzít.

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

A kamerarendszert cégünk saját maga üzemelteti, ennek során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés jogalapja cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban elkészült érdekmérlegelési tesztről Ön e-mailben vagy a székhelyünkön személyesen tájékozódhat.

Az adatkezelés időtartama a felvétel készítésétől számított legfeljebb 30 (harminc) nap, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.

Webináriumok tartása

Cégünk a gazdasági tevékenységével összefüggő témákban webináriumok keretében történő oktatásokat szervez külső szakértők, mint előadók bevonásával.

 

Az adatkezelés célja a webináriumok megtartása.

A kezelt személyes a webináriumon oktatást tartó személy élőképes és rögzített képmása és hangja, valamint az esetleges kérdések kapcsán a webináriumon részt vevők hangja, illetve amennyiben a kérdés során megjeleníti a résztvevő a képét, úgy a képmása.

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

 

Az adatkezelés jogalapja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Korábbi ügyfélkapcsolattal nem rendelkező vállalkozások részére közvetlen üzletszerzési célú elektronikus direkt marketing

 

 

 

 

Cégünk a korábbi ügyfélkapcsolattal nem rendelkező, „hideg” vállalkozások részére közvetlen üzletszerzési célú direkt marketing megkereséseket alkalmaz az általunk nyújtott termékek és szolgáltatások értékesítéséhez. A korábbi ügyfélkapcsolattal nem rendelkező vállalkozások részére szóló direkt marketing tevékenység során nem gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat, kizárólag működő vállalkozások cégadatait és gazdálkodási adatait, illetve generikus, egy adott természetes személyhez nem köthető általános e-mailcímeit, melyekre a megkereséseket küldjük.

 

 

 

 

Ajánlatkérők és szerződéses partnerek (korábbi ügyfélkapcsolattal rendelkezők) részére történő hírlevélküldés

Cégünk elektronikus levelezés céljából kezeli a tőle árajánlatot kérő és a cégünkkel szerződést kötő jogi személyek és egyéni vállalkozók e-mailcímeit, annak érdekében, hogy ezeket az elektronikus elérhetőségi adatokat felhasználja hasonló termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célra.

A cégünktől árajánlatot kérő vagy velünk szerződést kötő természetes személy érintettnek minősülő szerződéses partnernek (egyéni vállalkozó), valamint nem természetes személy szerződéses partner természetes személy alkalmazottjának neve és e-mailcíme.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kizárólag a Reklámtv. 6. §-ban, valamint az E-Privacy Irányelv 13. cikkében foglaltak szerint járjon el a direkt marketing során. Mindezekről a honlapunkon közzétett érdekmérlegelési tesztben olvashat Ön részletesen.

Az adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok kezelése ellen az érintett nem tiltakozik. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

IV. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Cégünk nem továbbítja az Ön személyes adatait harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

 

 1. A jogi kötelezettségek betartása

Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához, illetve amennyiben az illetékes hatóság vagy bíróság határozata vagy végzése alapján cégünk erre köteles. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünkre irányadó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].

 

 1. Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése

Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. feljelentés, büntetőeljárás, stb.). Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

 1. Külső szolgáltatók igénybevétele

Cégünk a működése során harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe. A cégünk által igénybe vett adatfeldolgozók kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges.

 

 1. Tóth Anita Mária egyéni vállalkozó (székhely: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 68.; adószám: 65859843-1-38)

A fenti vállalkozás az Adatkezelő része könyvelés és bérszámfejtés szolgáltatást nyújt, ennek keretében adatfeldolgozónak minősül az Adatkezelő munkavállalóinak és természetes személy ügyfeleinek, illetve a vállalkozás ügyfél természetes személy alkalmazottainak személyes adatai (név, pozíció, telefonszám, e-mailcím) kapcsán.

 

 1. B és B AUDIT Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt 2.; adószám: 11315889-2-18)

A fenti vállalkozás az Adatkezelő része könyvvizsgálat szolgáltatást nyújt, ennek keretében adatfeldolgozónak minősül az Adatkezelő munkavállalóival és természetes személy ügyfeleivel, illetve a vállalkozás ügyfél természetes személy alkalmazottainak személyes adatait (név, pozíció, telefonszám, e-mailcím) tartalmazó iratokba való betekintés, átvizsgálás és javaslattétel kapcsán.

 

 1. CE Certiso Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Erdő utca 101.; adószám: 23147049-2-13)

A fenti vállalkozás ISO minőségirányítási rendszer tanúsításához szükséges audit eljárást folytat le cégünknél, ennek keretében adatfeldolgozónak minősülhet a cégünk munkavállalóival, szerződéses partnereivel és a társadalombiztosítás által finanszírozott vagy azon kívüli páciensekkel kapcsolatos adatok (pl. vény, munkalapok, stb.) kapcsolatos iratokba való betekintés, átvizsgálás és tanúsítás kapcsán.

 

 1. Kovács Péter egyéni vállalkozó (székhely: 9700 Szombathely, Hattyú utca 6/e.; adószám: 53523206-1-38)

A fenti vállalkozó cégünk részére a cégünk által használt informatikai rendszerrel kapcsolatban rendszergazdai szolgáltatást, illetve a cégünk által használt vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban szoftverfejlesztési és üzemeltetési szolgáltatást nyújt, ennek megfelelően az informatikai rendszerben és a vállalatirányítási rendszerben tárolt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.

 

 1. BYG-MODELL Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 32. 1. em. 4.; adószám: 23860647-1-18)

A fenti vállalkozás a társadalombiztosítási szervek felé történő, a cégünkre jogszabályok alapján kötelező jelentések benyújtásához használt szoftvert fejleszti és üzemelteti cégünk részére, ennek megfelelően az ebben a rendszerben kezelt és tárolt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.

 

 1. Vörös Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 9700 Szombathely, Csillag utca 27.; adószám: 74515338-1-38)

A fenti vállalkozás cégünk részére a könyveléshez és számlázáshoz, valamint a készletnyilvántartáshoz használt szoftvert fejleszti és üzemelteti, ennek keretében a könyveléshez, számlázáshoz és a leltárkészlethez kapcsolódóan kezelt személyes adatok tekintetében adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 

 1. Zoom Video Communications Inc (székhely: 55 Almaden Blvd Fl 6., San Jose, CA, 95113-1608, USA)

A fenti vállalkozás cégünk részére a webináriumok lebonyolításához használt videókonferencia szoftvert biztosítja, ennek keretében az érintettek képmása és hangja vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.

V. Milyen esetekben kezeljük más vállalkozások megbízásából az Ön személyes adatait?

 

Cégünk a minket megbízó vállalkozások (fogorvosok-fogászatok), mint adatkezelők részére orvosi eszközök (fogszabályozó készülékek) gyártását nyújtja, melynek során a beküldő kezelőorvos betegeinek személyes adatait (egészségügyi adatait) kezeli adatfeldolgozóként az adatkezelő és a jogszabályok által meghatározott szabályok szerint.

 

 1. Adatkezelők: az orvosi eszközök (jellemzően fogszabályozó készülékek) megrendelői (kezelőorvosok, fogorvosok, fogászatok, akik a pácienst kezelik), mint adatkezelők.

 

 1. Adatkezelés jogalapja és célja: a cégünk, mint adatfeldolgozó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

 

 1. Érintettek köre: a cégünktől orvosi eszközöket (fogszabályozó készülékek) rendelő orvosok páciensei.

 

 1. Kezelt személyes adatok köre: Az Szvt. szerinti számviteli bizonylatokon, illetve az azokat alátámasztó dokumentumokon (pl. szerződések, megrendelések) szereplő személyes adatok, valamint a betegek vényeihez és lenyomataihoz (és az ezeken kezelt személyes adatok) kapcsolódóan kezelt személyes adatok.

 

 1. Adatkezelés időtartama: Cégünk az elkészült orvosi eszközökkel kapcsolatban a vényeket 5 (öt) évig őrzi az Eüak. 30. § (7) bekezdése alapján, míg a gyártási lapokat a gyártást követő 10 (tíz) évig őrzi az MDR Rendelet XIII. melléklet 4. pontja alapján.

 

 1. Adattovábbítás: Cégünk szükség esetén továbbítja az illetékes hatóságoknak (társadalombiztosítási szervek) a jogszabályokban előírt, vagy az egyedi adatszolgáltatás iránti határozatban szereplő személyes adatokat. Ezekben az esetekben az adattovábbítás jogalapja a cégünkre irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].

 

Cégünk a fent felsorolt adatfeldolgozói tevékenységét és folyamatait felmérte, így amennyiben Ön ilyen kéréssel fordul felénk, cégünk tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy kezeljük-e adatfeldolgozóként valamely más vállalkozás megbízásából az Ön személyes adatait.

VI. Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

 

 1. Biztonság

Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen.

 

 1. Titoktartás

Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel, így a fent megjelölt adatfeldolgozóval is titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is.

VII. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban?

 

7.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

 

Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

A cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével:

 1. A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
 2. Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
 3. Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.
 4. Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is köteles vagyok Önt írásban tájékoztatni. 

 

7.2. A helyesbítéshez való jog

 

Ön írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

 

A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy
 2. az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 

7.3. A törléshez való jog

 

Ön írásban kérheti a cégünktől az Ön személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

 

A törlési kérelmet cégünk abban az esetben utasítja el, ha

 1. valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy
 2. az adatkezelést cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége vagy nem áll fenn ilyen kényszerítő erejű jogos oka cégünknek, úgy a cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti Ön, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. a cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

 

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

 

7.5. A tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

 

Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat cégünk egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének a cégünk elsősorban email csatolmány útján, .pdf formátumban tesz eleget.

 

7.7. A jogorvoslathoz való jog

 

7.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés

 

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszát és kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

 

7.7.2. Panasztételhez való jog

 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos panaszát és kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 (1) 3911400

Telefax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

7.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

 

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

 

Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

 

Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

 1. Eüak.: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 2. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet
 3. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 4. MDR Rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
 5. Ptk.: a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény
 6. Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
SAVARIA-DENT Kft - MagyarSAVARIA-DENT Kft - Angol